ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ SCREW

Αφορά στην αποξήλωση επισκευή και επανατοποθέτηση συμπιεστή screw 80RT.
Έγιναν οι απαραίτητες ψυκτικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.
Εγκατάσταση ψυκτικών εξαρτημάτων, δοκιμή στεγανότητας και πλήρης δοκιμή λειτουργίας.